W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZENIEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Rehabilitacji Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-602) przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną (_email: __iodo@zaklad-rehabilitacji.pl_) lub listownie na adres Zakładu Rehabilitacji.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, jak również na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów, w tym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, inne podmioty na podstawie właściwych przepisów, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku w zakresie danych do rozliczeń świadczeń finansowanych ze środków publicznych, właściwy urząd skarbowy, osoby i podmioty przetwarzające dane w ramach świadczeń obsługi podatkowo-księgowej i doradztwa prawnego.

Przetwarzane przez Zakład Rehabilitacji dane osobowe zaliczają się do szczególnej kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące Pani/Pana zdrowia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa, tj. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, jak również możliwością odstąpienia od udzielenia tych świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub w innych przepisach prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który nakazuje ADO przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.