Zarządzenie z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia cennika – wykazu opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością

  1. Niniejszym wprowadza się cennik – wykaz opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane pacjentom indywidualnym za częściową albo całkowitą odpłatnością.
  2. Cennik stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Opłaty za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, w wysokości wprowadzonej niniejszym zarządzeniem, obowiązują od dnia 06-02-2023 r. i z tym dniem traci ważność dotychczasowy cennik.
  4. Wprowadza się zmiany w cenniku artykułów medycznych niezbędnych do wykonania zabiegu.
  5. Cennik opłat za świadczenia zdrowotne oraz cennik artykułów medycznych podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu Rehabilitacji.